What is d similarity between facebook & fridge….?? ? ? ? ? ? Pata hota hai ki kuch naya nahi…., fir bhi din mai 10 bar kholke dekhte hai….!! ;)

What is d similarity between facebook & fridge….?? ? ? ? ? ? Pata hota hai ki kuch naya nahi…., fir bhi din mai 10 bar kholke dekhte hai….!! 😉